Aktet Ndërkombëtare

Aktet Ndërkombëtare në Fushën Civile

 

Marrëveshje Dypalëshe
Marrëveshje Shumëpalëshe
Legjislacioni i Brendshëm


          
Aktet Ndërkombëtare në Fushën Penale

 

Marrëveshje Dypalëshe
Marrëveshje Shumëpalëshe
Legjislacioni i Brendshëm

 

Memorandume Bashkëpunimi