Legjislacioni i Brëndshëm

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Kodi Civil

Kodi i Procedurës Civile

Kodi Penal 

Criminal Procedure Code (Eng) 

Ligj për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale

Law "On jurisdictional relations with foreign authorities in Criminal Matters" (Eng)

Kodi i Procedurës Penale 

Kodi i Procedurës Administrative

Ligj për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative

Ligji per Organizimin e Pushtetit Gjyqesor 

Ligji Për Gjykaten e Lartë 

Ligji Për Gjykatën e Krimeve të Rënda 

Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë 

Rregullore e brendshme "Për organizimin dhe Funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë" 

Ligji Për Keshillin e Lartë të Drejtësisë 

Ligji Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë 

Ligji Për krijimin e Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor 

Ligji Për Mbrojtjen e Dëshmitareve dhe të Bashkëpunëtorëve 

Ligji për Qendrën e Botimeve Zyrtare 

Ligji për Policinë Gjyqësore i Ndryshuar 

Ligji Për Autopsinë 

Ligji për Avokaturën e Shtetit 

Ligji Për Avokatinë 

Ligji per Noterine 

Ligji Për Ekzekutimin e Vendimeve Penale 

Ligji Për Kompensimin e Burgimit të Padrejtë 

Ligji Për te Drejtat dhe Trajtimin e të Burgosurve 

Ligji Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin 

Ligj për masat kundër financimit të terrorizmit

Ligji Për Shkollën e Magjistraturës 

Ligj për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist

Ligji per Kthimin dhe Kompensimin e Pronave 

Ligji për Faljen 

Ligj për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë

Ligji për Institutin e Integrimit të të Përndjekurve

Ligji per Rregjistrimin e Pasurive te Paluajtshme

Ligji per Sherbimin Permbarimor Privat

Ligji për të Drejtën Ndërkombëtare Private

Ligji për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor

Ligj për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin

Ligj për shërbimin e kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve

URDHËR Nr .8046, datë 2.12.2004 “Për kushtet minimale që duhet të plotësojë një zyrë noteriale për të mundësuar ushtrimin normal të veprimtarisë së noterit”

*   Strategjia Ndersektoriale e Drejtesise dhe Plani i Veprimit