Postuar më: 17 Janar 2018

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN E REGJISTRUESIT TË ZYRAVE VENDORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Në vijim të njoftimit në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë mbi zhvillimin e konkursit të hapur për pozicionin e regjistruesit pranë ZVRPP-ve, pas zhvillimit të testimit me shkrim, intervistës së strukturuar me gojë, Ministria e Drejtësisë shpall listën me kandidatët fitues, si më poshtë vijon:

LISTA E KANDIDATËVE FITUES