PLANI I VEPRIMIT TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË