Lista paraprake e kandidateve te kualifikuar per pozicionin e ndihmesave ligjore ne Gjykaten Administrative te Shkalles se pare Tirane

Pas shqyrtimit dhe verifikimit të dokumentacionit të kandidateve te cilet aplikuar per pozicionin e ndihmesit ligjore prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, ka vendosur të kualifikojë per fazen e dyte te rekrutimit personat e listes bashkelidhur.

Kliko ketu per ta pare listen ne formatin .pdf