Njoftim Mbi mbledhjet e Komisioneve ad hoc per shqyrtimin e kerkesave per ndihmes ligjor ne Gykatat Administrative

Ne zbatim te Urdherit te Ministrit te Drejtesise nr. 1510, date 25.02.2015, ne mbledhjen e dates 02.04.2015, Komisioni ad hoc shqyrtoi kerkesat per ndihmes ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe ne perfundim vendosi te hartoje listen me kandidatet qe permbushin kriteret e pergjithshme dhe te veçanta, per t’iu nenshtruar procedures se konkurimit per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

Klikoni per listen ne formatin pdf

Lista e kandidatëve që kualifikohen për të marrë pjesë në provimin për pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

 

Ne zbatim te Urdherit te Ministrit te Drejtesise nr. 1510, date 25.02.2015, ne mbledhjen e dates 02.04.2015, Komisioni ad hoc shqyrtoi kerkesat per ndihmes ligjor ne Gjykaten Administrative te Apelit Tirane dhe ne perfundim vendosi te hartoje listen me kandidatet qe permbushin kriteret e pergjithshme dhe te veçanta, per t’iu nenshtruar procedures se konkurimit per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykaten Administrative te Apelit Tirane. 

Klikoni per listen ne formatin pdf

Lista e kandidatëve që kualifikohen për të marrë pjesë në provimin për pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë