Njoftim mbi rezultatin e testimit me shkrim për pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit

TABELA E PIKEVE

PROVIMI PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN  ADMINISTRATIVE TË APELIT

Nr. Sekretimi

Rubrika 1

Rubrika 2

Totali

 1

44

18

62

 2

38

 7

45

 3

44

13

57

 4

39

12

51

 5

44

10

54

 6

36

12

48

 7

49

16

65

 8

46

10

56

 9

33

 8

41

10

47

20

67

11

37

10

47

12

30

12

42

13

44

10

54

14

48

14

62

15

42

 6

48

16

42

 14

56

17

46

 12

58

18

39

 10

49

19

28

 20

48

20

44

 10

54

21

40

  8

48

 

Njoftimi i Komisionit ad-hoc: Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, datë 15 Maj 2015, ora 09.00, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.

Shënim: Referuar pikës 15 të Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 1510, datë 25.02.2015, “Kriteret dhe procedurat e organizimit të testimit për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat administrative”, i nënshtrohen intervistës së strukturuar me gojë kandidati që grumbullon të paktën 40 pikë nga vlerësimi me shkrim.