Njoftim mbi rezultatin e testimit me shkrim per pozicionin e ndihmësit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Shkoder

                                    TABELA E PIKËVE

PROVIMI ME SHKRIM PËR POZICIONIN E  NDIHMËSIT  LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Nr. kod

 

EMËR

MBIEMËR

Rubrika 1

Rubrika 2

Totali

1.

ALBANA

PALAJ

36

13

49

Njoftimi i Komisionit ad-hoc: Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, datë 29 Maj 2015, ora 12.00, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.

Shënim: Referuar pikës 15 të Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 1510, datë 25.02.2015, “Kriteret dhe procedurat e organizimit të testimit për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat administrative”, i nënshtrohen intervistës së strukturuar me gojë kandidati që grumbullon të paktën 40 pikë nga vlerësimi me shkrim.