Legjislacioni i Brendshëm

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KODI CIVIL

KODI I PROCEDURËS CIVILE

KODI PENAL 

CRIMINAL PROCEDURE CODE (ENG)

LIGJ PËR MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE ME AUTORITETET E HUAJA NË ÇËSHTJET PENALE

LAW “ON JURISDICTIONAL RELATIONS WITH FOREIGN AUTHORITIES IN CRIMINAL MATTERS” (ENG)

KODI I PROCEDURËS PENALE

KODI I PROCEDURËS ADMINISTRATIVE

LIGJ PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATAVE ADMINISTRATIVE DHE GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE

LIGJI PER ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQESOR

LIGJI PËR GJYKATEN E LARTË

LIGJI PËR GJYKATËN E KRIMEVE TË RËNDA

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË 

RREGULLORE E BRENDSHME “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË” 

LIGJI PËR KESHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROKURORISË 

LIGJI PËR KRIJIMIN E ZYRËS SË ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR

LIGJI PËR MBROJTJEN E DËSHMITAREVE DHE TË BASHKËPUNËTORËVE

LIGJI PËR QENDRËN E BOTIMEVE ZYRTARE

LIGJI PËR POLICINË GJYQËSORE I NDRYSHUAR

LIGJI PËR AUTOPSINË 

LIGJI PËR AVOKATURËN E SHTETIT

LIGJI PËR AVOKATINË 

LIGJI PER NOTERINE 

LIGJI PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE 

LIGJI PËR KOMPENSIMIN E BURGIMIT TË PADREJTË

LIGJI PËR TE DREJTAT DHE TRAJTIMIN E TË BURGOSURVE

LIGJI PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIN

LIGJ PËR MASAT KUNDËR FINANCIMIT TË TERRORIZMIT

LIGJI PËR SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS 

LIGJ PËR DËMSHPËRBLIMIN E ISH TË DËNUARVE POLITIKË TË REGJIMIT KOMUNIST

LIGJI PER KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE 

LIGJI PËR FALJEN

LIGJ PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT DHE KORRUPSIONIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË

LIGJI PËR INSTITUTIN E INTEGRIMIT TË TË PËRNDJEKURVE

LIGJI PER RREGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

LIGJI PER SHERBIMIN PERMBARIMOR PRIVAT

LIGJI PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE PRIVATE

LIGJI PËR SHËRBIMIN PËRMBARIMOR GJYQËSOR

LIGJ PËR RREGULLIMIN E PRONËSISË MBI TRUALLIN SHTETËROR NË ZONAT ME PËRPARËSI TURIZMIN

LIGJ PËR SHËRBIMIN E KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË SISTEMIN E BURGJEVE

URDHËR NR .8046, DATË 2.12.2004 “PËR KUSHTET MINIMALE QË DUHET TË PLOTËSOJË NJË ZYRË NOTERIALE PËR TË MUNDËSUAR USHTRIMIN NORMAL TË VEPRIMTARISË SË NOTERIT”

*   STRATEGJIA NDERSEKTORIALE E DREJTESISE DHE PLANI I VEPRIMIT