Drejtoria e Burgjeve kërkon të rekrutojë punonjës policie të rolit bazë në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 23/03/2018

Drejtoria e Burgjeve kërkon të rekrutojë punonjës policie të rolit bazë në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale

DOKUMENTET E BASHKANGJITUR

  1. Formular vetdeklarimi.docx
  2. Formulari aplikimit per PRB.docx

 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kërkon të rekrutojë Punonjës Policie të Rolit Bazë në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale Tiranë, Shkodër, Lezhë, Fushë Krujë, Krujë, Burrel, Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Peqin, Elbasan, Korçë, Berat, Fier, Vlorë, Tepelenë dhe Sarandë.

Kriteret e përgjithshme

Për t’u rekrutuar në Policinë e Burgjeve si Punonjës i Rolit Bazë aplikantët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

–          Të ketë shtetësi shqiptare.

–          Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

–          Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë për të kryer detyrën,

–          Të ketë mbaruar arsimin përkatës.

–          Nuk është i dënuar penalisht me vendim gjykate të formës së prerë.

 

Kritere preferenciale

–          Preferohet qe mosha maksimale për aplikantët të jetë 35 vjeç. Aplikantët që kanë shërbyer në Policinë e Burgjeve, Policinë e Shtetit dhe Forcat e Armatosura, mosha maksimale të jetë 50 vjeç.

–          Gjatësia trupore preferohet të jetë mbi 170cm për kandidatët meshkuj dhe mbi 160cm për kandidatet femra.

 

Procedura e aplikimit dhe dokumentacioni i nevojshëm

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm, pranë  Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, në adresën:Rruga Zef Serembe, ish Brigada e Mbështetjes Rajonale, Tiranë,

–          Formularin e aplikimit (shkarko formularin bashkëlidhur)

–          Fotokopjen e kartës së identitetit;

–          Dy fotografi të përmasave 4 x 6 cm dhe dy fotografi të përmasave 9 x 12 cm;

–          Fotokopje të diplomës së arsimit parauniversitar të noterizuar dhe të vërtetuar nga Drejtoria Arsimore Rajonale/Rrethit;

–          Formularin e vetëdeklarimit (shkarko formularin bashkëlidhur)

–          Vërtetim nga prokuroria;

–          Vërtetim nga gjykata;

–          Raport mjekësor nga qendra shëndetësore e vendbanimit.

Afati kohor për dorëzimin e dokumentacionit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve është deri në 30 Mars 2018.

Lista e kandidatëve që do të plotësojnë kriteret e mësipërme do të shpallet në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve në datën 31 Mars 2018.

Testimi do të zhvillohet në Akademinë e Sigurisë, në adresën: Sauk, Tiranë, në datën 02 prill 2018 në orën 08:00.