» Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve fitues për pozicionin e regjistruesit të zyrave vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme
Postuar më: 17/01/2018

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve fitues për pozicionin e regjistruesit të zyrave vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme

Në vijim të njoftimit në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë mbi zhvillimin e konkursit të hapur për pozicionin e regjistruesit pranë ZVRPP-ve, pas zhvillimit të testimit me shkrim, intervistës së strukturuar me gojë, Ministria e Drejtësisë shpall listën me kandidatët fitues, si më poshtë vijon:

LISTA E KANDIDATËVE FITUES