Për përmbarimin

Urdher nr.300 dt 24.04.2023 Per percaktimin e numrit te pergjithshem te permbaruesve gjyqesore private qe ushtrojne veprimtarine ne territorin e Republikes se Shqiperi

Udhëzim Nr. 11, Datë 24.11.2022 Për Përcaktimin E Rregullave Të Hollësishme Për Kontrollin E Veprimtarisë Së Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë

Udhëzim nr. 2, datë 31.03.2023 Për caktimin e tarifave të veprimtarisë dytësore të përmbaruesit gjyqësor privat për kryerjen e njoftimit të akte

Udhëzim nr. 3, date 31.03.2023 Për caktimin e tarifave te veprimtarisë dytësore të përmbaruesit gjyqësor privat për shitjen e sendeve në ankand

Udhëzim nr. 4, datë 31.03.2023 Për caktimin e tarifave të veprimtarisë dytësore të përmbaruesit gjyqësor privat për kryerjen e konstatimeve të f

Udhëzim nr. 5, datë 31.03.2023 Për caktimin e tarifave të veprimtarisë dytësore të përmbaruesit gjyqësor privat për kryerjen e njoftimit apo mbl

Urdhër nr. 241, datë 31.03.2023 Për miratimin e modelit të kontratës që lidhet midis përmbaruesit gjyqësor privat dhe palës së interesuar për sh

Urdhër nr. 242, datë 31.03.2023 Për miratimin e modelit të kontratës që lidhet midis përmbaruesit gjyqësor privat dhe palës së interesuar për nj

Urdhër nr. 243, datë 31.03.2023 Për miratimin e modelit të kontratës që lidhet midis përmbaruesit gjyqësor privat dhe palës së interesuar për kr

Urdhër nr. 261 datë 09.06.2022 “Për përcaktimin e modaliteteve të evidentimëve dhe hapave që duhen ndjekur për marrjen në dorëzim të arkivave të padorëzuar ende ndër vite nga ish-përmbaruesit gjyqësorë privatë

Ligj Nr. 26/2019 “PËR SHËRBIMIN PËRMBARIMOR GJYQËSOR PRIVAT”

Urdher nr.118, date 05.03.2021 “Për miratimin e Rregullores së Qendrës Kombetare të Trajnimit te Permbaruesve”

Urdher 364 date 31.05.2021 “Për miratimin e programit të detyrueshëm për trajnimin fillestar”

Urdher 365 date 31.05.2021 “Për kushtet minimale teknike që kanë të bëjnë me infrastrukturën për ushtrimin e veprimtarisë përmbarimore”

Urdher 366 date 31.05.2021 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për funksionimin e Komisionit të Kualifikimit, zhvillimin e provimeve dhe procedurën e vlerësimit”

Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë Nr. 102, datë 01.03.2021 “Për miratimin e listës së ekspertëve të pavarur që angazhohen në kryerjen e kontrolleve të veprimtarisë së përmbaruesve gjyqësorë private”

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 620, datë 29.7.2020 “PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE TË MËNYRËS SË PËRFITIMIT TË MBROJTJES SË VEÇANTË TË GARANTUAR NGA SHTETI PËR PËRMBARUESIN GJYQËSOR”

Urdhër nr.190/1, datë 30.07.2020 “Për disa ndryshime në Urdhrin nr.190, datë 22.06.2020 të Ministrit të Drejtësisë ‘Për miratimin e listës së dokumenteve dhe formatit të vetëdeklarimit për rifreskimin e dosjeve personale të përmbaruesve gjyqësorë privatë”

Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 220, datë 17.07.2020, “Për miratimin e formularit të ankesave për Përmbaruesit Gjyqësor Privat”

Udhëzimin e Ministrit të Drejtësisë nr.13, datë 17.07.2020, “Për miratimin e kritereve, procedurave të përzgjedhjes dhe shpërblimit të ekspertëve të jashtëm të pavarur, të cilët angazhohen në kryerjen e kontrolleve”

Urdhëzimin e Ministrit të Drejtësisë nr.12, datë 17.07.2020, “Për Caktimin e procedurës dhe afatet e dorëzimit të dokumentacionit nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat dhe/ose zyrat e Përmbarimit Privat, të arkivit dhe të vulës personale”

Urdhëzimin e Ministrit të Drejtësisë nr.11, datë 17.07.2020, “Për miratimin e rregullave për modalitetet, afatet dhe mënyrën e caktimit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Zëvendësues”

Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 219, datë 17.07.2020, “Për Krijimin, mbajtjen dhe administrimin e arkivit nga Përmbaruesit Gjyqësor Privat”

Urdhër nr. 190 dt. 22.06.2020 “Për Miratimin e Listës së dokumenteve dhe Formatit të Vetëdeklarimit për Rifreskimin e dosjeve personale të Përmbaruesve Gjyqësor Privat”

Urdhër me nr. 197 Prot., datë 26.06.2020, “Për miratimin e rregullave të hollësishme për paraqitjen dhe trajtimin e shprehjeve të interesit, si dhe verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore për anëtarë të Komisionit disiplinor të Përmbaruesve Gjyqësor Privat”

Urdhër nr. 137 Prot., datë 27.04.2020, “Për miratimin e Rregullave të Hollësishme për dokumentacionin dhe procedurën e shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e përkohshëm”

Urdhër nr. 142 Prot., datë 13.05.2020, “Për përcaktimin e adresave të postës elektronike për komunikimin zyrtar me Ministrinë e Drejtësisë”

Urdhër nr. 136 Prot., datë 136 Prot., datë 27.04.2020 “Per-miratimin-e-Kodit-te-Etikes-Profesionale-te-Permbaruesit-Gjyqesor-Privat ”

Urdhër nr. 135 Prot., datë 27.04.2020, “Për përcaktimin e dokumentacionit të nevojshëm për t’u regjistruar si ndihmës përmbarues”

Urdhër nr. 134 Prot., datë 27.04.2020, “Për miratimin e formës, modaliteteve dhe të dhënave që përmban raporti statistikor I veprimtarisë së Përmbaruesit gjyqësor privat”

Urdhër nr. 133 Prot., datë 27.04.2020, “Për miratimin e formatit të regjistrit të përmbaruesve gjyqësor privatë, të regjistrit unik të të dhënave për zyrat e përmbarimit dhe përmbaruesit gjyqësor privatë, të regjistrit të ndihmëspërmbaruesve, si dhe mënyrën e mbajtjes dhe përditësimit të të dhënave të tyre”

Urdhër Nr. 189, Datë 22.6.2020 “Për miratimin e rregullores për konstituimin, organizimin, funksionimin dhe shpërblimin e anëtarëve të komisionit disiplinor të përmbaruesve gjyqësorë private” (Ndryshuar Me Vkm Nr. 189/1, Datë 22.9.2020)