NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)_Shpallja 1721

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit të dokumenteve të kandidatëve, pasi i kanë depozituar në MD deri në dt.21.04.2018, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen me kodin 1721, për konkurrim, njofton se për pozicionet:

  • Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe shërbimeve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë, kategoria III-b.

 

Kandidatët që nuk janë kualifikuar, për shkak të mungesës së dokumentacionit, si dhe mos mosplotësimit të kritereve, janë si më poshtë:

  • Zhuljeta Deda
  • Manjola Dedja