Noteria

Urdhra heqje licence viti 2017:

1- Urdhër nr.209/1, datë 12.01.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Bojana Hajdini”
2- Urdhër nr.1594/1, datë 07.03.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Vasilika Kristo, mbushur moshën për pension”
3- Urdhër nr.2778, datë 24.04.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Helga Vukaj”
4- Urdhër nr.2779, datë 24.04.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Violanda Beci”
5- Urdhër nr.5207, datë 30.08.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Firdes Shuli, me kërkesë për heqje dore”

Urdhra heqje licence viti 2019:
1- Urdhër nr.386, datë 22.07.2019  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Alketa Hysaj, me kërkesë për heqje dore”
2- Urdhër nr.404, datë 02.08.2019  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Ernela Çuberi”

Urdhra heqje licence viti 2020:
1- Urdhër nr.129, datë 21.04.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Zelfije Ademaj, me kërkesë për heqje dore”
2- Urdhër nr.145, datë 14.05.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Shpresa Skrame, me kërkesë për heqje dore”
3- Urdhër nr.143, datë 14.05.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Sabri Limanaqi, me kërkesë për heqje dore”
4- Urdhër nr.250, datë 27.07.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Enkeleida Qylafku, me kërkesë për heqje dore”
5- Urdhër nr.289, datë 01.09.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Eva Blushi, me kërkesë për heqje dore”

6- Urdhër nr.356, datë 21.10.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Greta Naço”
7- Urdhër nr.407, datë 01.12.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Suada Sherifaj”

Urdhra heqje licence viti 2021:
1- Urdhër nr.52, datë 04.02.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Alvi Prevazi”

2- Urdhër nr.63, datë 09.02.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Farije Derri”

3- Urdhër nr.143, datë 12.03.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Luiz Ejlli”

4- Urdhër nr.307 datë 08.04.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Arben Haveri”

5- Urdhër nr.351 datë 26.05.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Rezarta Koçi”

6-Urdhër nr.359 datë 31.05.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Mirjam Isufaj”

7-Urdhër nr.383 datë 17.06.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Dear Muca”

8-Urdhër nr.397 datë 08.07.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Hysni Ahmetaj”

9-Urdhër nr.491 datë 20.08.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Mareglen Dalipi”

Masa të tjera viti 2021:
1- Urdhër nr.51, datë 04.02.2021  “Për dhënien e masës disiplinore vërejtje me paralajmërim për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të noterit Mirela Gjonça”

2- Urdhër nr.153, datë 17.03.2021  “Për dhënien e masës disiplinore të pezullimit nga detyra të noterit Albana Hodaj”

3-Urdher 330 date 04.05.2021 Mase Disiplinore verejtje me paralajmerim Fatbardha Murra

4-Urdhër nr.340 datë 12.05.2021 “Për pezullimin e përkohshëm të licencës si notere, noteres Entela Shqepa”

5-Urdhër nr.511 datë 02.09.2021 “Për dhënien e masës disiplinore vërejtje me paralajmërim për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të noterit dhe gjobë në masën 200 000 lekë, noteres Majlinda Demollari”

Heqje license dhe pezullim licence viti 2022:

1-Urdhër nr. 122, datë 01.04.2022 Për pezullimin nga detyra të noteres Rezarta Koçi, për gjithë periudhën e kohëzgjatjes së masës së sigurimit arrest me burg

2- Urdhër nr.264, datë 09.06.2022 “Për heqjen e licencëa së ushtrimit të profesionit të noterit  Emanuel Gjura”

3-Urdhër nr. 276 datë 14.06.2022 Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit Mehmet Berisha

4-Urdhër nr. 277 datë 16.06.2022 Për pezullimin e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit Ervin Hasani

5-Urdhri per heqjen e licences Gladiola Miloti 01-Jul-2022 13-15-47

6-Urdhër nr. 277 datë 16.06.2022 Për pezullimin e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit Valentin Lleshi

7-Me urdhrin nr. 424, date 12.09.2022 eshte vendosur per pezullimin e perkohshem te licences se ushtrimit te profesionit te noteres Alma Osmanaj.

8-Me urdhrin nr. 425, date 12.09.2022 eshte vendosur per pezullimin e perkohshem te licences se ushtrimit te profesionit te noteres Viola Shkurti.

9-Me urdhrin nr. 545, date 10.10.2022 eshte vendosur per pezullimin nga detyra per noterin Kelti Mano, per te gjithe periudhen e kohezgjatjes, derisa te shprehet gjykata me vendim te formes se prere si person i dyshuar per kryerjen e vepres penale “Falsifikim i dokumentave” parashikuar nga neni 186/3 i Kodit Penal.

10-Urdher nr. 557 date 17.10.2022 Per heqjen e Licences se ushtrimit te profesionit te noteres noteres Rudina Hoxhaj

11-Urdhër nr. 578 datë 24.10.2022 Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Gazmir Begaj

12-Urdher nr.596 date 11.11.2022 Per pezullimin e perkohshem nga detyra te noterit Aleko Anagnosti

13-Urdher nr. 621 date 23.11.2022 Per heqjen e licences se ushtrimit te profesionit te noterit, noteres Meri Tolica Cala

14-Urdher nr. 676 date 19.12.2022 Per heqjen e licences se ushtrimit te profesionit te noterit, noteres Nexhla Kellezi

15-Urdher nr. 617 date 22.11.2022 Per heqjen e licences se ushtrimit te profesionit te noterit, noterit Bujar Xhaxho

Masa të tjera viti 2022:

1-Urdhër nr. 178, datë 04.05.2022 Për dhënien e masës disiplinore vërejtje me paralajmërim për heqjen e liçencës për ushtrimin e profesionit të noterit dhe gjobë në masën 300 000 lekë, Bujar Xhaxho

2-Urdhër nr. 213, datë 16.05.2022 Për dhënien e masës disiplinore gjobë në masën 300 000 lekë dhe kryerjen e trajnimit vazhdues shtesë në lidhje me çështjet e etikës profesionale, Majlinda Lleshi

3- Urdhër nr.263, datë 09.06.2022″ Për dhënien e masës disiplinore paralajmërim me shkrim dhe gjobë në masën 350 000 lekë për noteren Margena Çela”

4-Me urdhrin nr. 453, date 19.09.2022 eshte vendosur per dhenien e mases disiplinore verejtje me paralajmerim per heqjen e licences per ushtrimin e profesionit te noterit dhe gjobe ne masen 300 000 leke per noterin Josil Duro.

5-Me urdhrin nr. 547, date 10.10.2022 eshte vendosur per dhenien e mases disiplinore paralajmerim me shkrim per noteren Fabiola Ismaili.

6-Urdhër nr. 592, datë 03.11.2022 “Për dhënien e masës disiplinore paralajmërim me  shkrim për noterin Brunilda Demiri

Urdhër për marrje arkivi viti 2022:

1-Në zbatim të Urdhrit nr. 99, datë 16.03.2022, të Ministrit të Drejtësisë “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 2791/6, datë 25.04.2017 “Për marrjen në dorëzim të regjistrave dhe akteve noteriale”, është marrë në dorëzim arkiva noteriale e ish noterit Enver Balla, nga notere e Degës Vendore të Noterisë Durrës, Pranvera H. Pura, me seli në Librazhd.

2-Në zbatimin të urdhrit nr. 75, datë 18.02.2022, të Ministrit të Drejtësisë “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 595, datë 25.10.2021“Për marrjen në dorëzim të akteve noteriale, regjistrave të ish- noterit Asim Zekaj”, është marrë në dorëzim arkiva noteriale e ish noterit Asim Zekaj, nga notere e Degës Vendore të Noterisë Tiranë, Xhoana Omari, me seli të ushtrimit të aktivitetit në Tiranë.

3. Me Urdhrin nr. 297, datë 27.06.2022, të Ministrit të Drejtësisë “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Gladiola Miloti”, është vendosur heqja e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Gladiola Miloti. Në zbatim të këtij Urdhri janë  marrë në dorëzim aktet noteriale, regjistrat dhe vulat e ish noteres Gladiola Miloti dhe kjo arkiva noteriale i ka kaluar noteres Klodiana Marku, notere e cila e ushtron veprimtarinë në të njëjtën Degë Vendore me adresë: “Skenderbeg, Frang Bardhi, nr. 4, kati 1, Lezhë”.

4. Me Urdhrin nr. 387, prot., datë 28.07.2022, të Ministrit të Drejtësisë “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 5862, datë 16.09.2015“Për Heqjen e Lejes së Ushtrimit të Profesionit të Noterit”, është vendosur ngritja e komisionit për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të ish noterit Agron Azisllari, nga ana e noteres së Degës Vendore të Noterisë Korçë, Kleva Tabaku. Në zbatim të këtij Urdhri janë marrë në dorëzim aktet noteriale, regjistrat dhe vulat e ish noterit Agron Azisllari dhe kjo arkiva noteriale i ka kaluar noteres Kleva Tabaku, notere e cila e ushtron veprimtarinë në të njëjtën Degë Vendore me adresë: “Lagjja 7, Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 10, Hyrja 1/27, Korçë”.

5. Me urdhrin nr. 677, datë 10.12.2021 është vendosur për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të noterit Mareglen Dalipi dhe kalimin e kësaj arkive noteres Anduela Elezi.

6.Me urdhrin nr. 16, datë 17.01.2022 është vendosur për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të noterit Altin Haxhinasto dhe kalimin e kësaj arkive noteres Brunilda Strati.

7.Me urdhrin nr. 296, datë 27.06.2022 te Ministrit te Drejtesise është vendosur për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të noterit Ervin Hasani dhe kalimin e kësaj arkive noterit Sherif Shehu.

8.Me urdhrin nr. 673, datë 10.12.2021 është vendosur për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të noterit Luiz Ejlli dhe kalimin e kësaj arkive noteres Valbona Sinani.

10- Me urdhrin nr. 593, datë 07.11.2020, të Ministrit të Drejtësisë, është vendosur heqja e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit, Tesy Beshiri anëtar i Degës Vendore të Noterisë Durrës per shkak te se noteria ka nderruar jete. Arkiva e ish noteres të ndjerës Tesy Beshiri është marrë nga ana e noteria e Degës Vendore të Noterisë Durrës, Diana Hoxha, Malltezi.

11- Urdhërin 602, date. 15.11.2022 për marrjen e Arkivës së Noterit Kelti Mano.

12- Urdhërin 634, dt. 30.11.2022 për marrjen e Arkivës së Noteres Farije Derri.

13-Urdher Nr. 624 date 24.11.2022 “Per disa ndryshime ne urdhrin e Ministrit te Drejtesise nr. 7502/2 date 30.11.2016, Per heqjen e lejes se ushtrimit te profesionit te noterit”, arkiva noteriale e noteres Rudina Hajredini notere ne Degen Vendore te Noterise Shkoder i ka kaluar znj. Admira Boriçi, me adrese te ushtrimit te veprimtarise noteriale ne Degen Vendore te Noterise Shkoder.

14-Urdher Nr. 673 date 16.12.2022 “Per disa ndryshime ne urdhrin e Ministrit te Drejtesise nr. 7502/2 date 30.11.2016, “Për Ngritjen e Komisionit për Marrjen Në Dorëzim të Regjistrave, Akteve Noteriale Dhe Vulës të të Ndjerit ish Noterit Ali Turku” “, arkiva noteriale e ish noterit Ali Turku noter ne Degen Vendore te Noterise Durres i ka kaluar znj. Aida Spahiu me adrese te ushtrimit te veprimtarise noteriale ne Degen Vendore te Noterise Durres.