Noteria

Urdhra heqje licence viti 2017:

1- Urdhër nr.209/1, datë 12.01.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Bojana Hajdini”
2- Urdhër nr.1594/1, datë 07.03.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Vasilika Kristo, mbushur moshën për pension”
3- Urdhër nr.2778, datë 24.04.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Helga Vukaj”
4- Urdhër nr.2779, datë 24.04.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Violanda Beci”
5- Urdhër nr.5207, datë 30.08.2017 “Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit Firdes Shuli, me kërkesë për heqje dore”

Urdhra heqje licence viti 2019:
1- Urdhër nr.386, datë 22.07.2019  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Alketa Hysaj, me kërkesë për heqje dore”
2- Urdhër nr.404, datë 02.08.2019  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Ernela Çuberi”

Urdhra heqje licence viti 2020:
1- Urdhër nr.129, datë 21.04.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Zelfije Ademaj, me kërkesë për heqje dore”
2- Urdhër nr.145, datë 14.05.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Shpresa Skrame, me kërkesë për heqje dore”
3- Urdhër nr.143, datë 14.05.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Sabri Limanaqi, me kërkesë për heqje dore”
4- Urdhër nr.250, datë 27.07.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Enkeleida Qylafku, me kërkesë për heqje dore”
5- Urdhër nr.289, datë 01.09.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Eva Blushi, me kërkesë për heqje dore”

6- Urdhër nr.356, datë 21.10.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Greta Naço”
7- Urdhër nr.407, datë 01.12.2020  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Suada Sherifaj”

Urdhra heqje licence viti 2021:
1- Urdhër nr.52, datë 04.02.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Alvi Prevazi”

2- Urdhër nr.63, datë 09.02.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Farije Derri”

3- Urdhër nr.143, datë 12.03.2021  “Për heqjen e licencës  së ushtrimit të profesionit të noterit Luiz Ejlli”

4- Urdhër nr.307 datë 08.04.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Arben Haveri”

5- Urdhër nr.351 datë 26.05.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Rezarta Koçi”

6-Urdhër nr.359 datë 31.05.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Mirjam Isufaj”

7-Urdhër nr.383 datë 17.06.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Dear Muca”

8-Urdhër nr.397 datë 08.07.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Hysni Ahmetaj”

9-Urdhër nr.491 datë 20.08.2021 “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Mareglen Dalipi”

Masa të tjera viti 2021:
1- Urdhër nr.51, datë 04.02.2021  “Për dhënien e masës disiplinore vërejtje me paralajmërim për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të noterit Mirela Gjonça”

2- Urdhër nr.153, datë 17.03.2021  “Për dhënien e masës disiplinore të pezullimit nga detyra të noterit Albana Hodaj”

3-Urdher 330 date 04.05.2021 Mase Disiplinore verejtje me paralajmerim Fatbardha Murra

4-Urdhër nr.340 datë 12.05.2021 “Për pezullimin e përkohshëm të licencës si notere, noteres Entela Shqepa”

5-Urdhër nr.511 datë 02.09.2021 “Për dhënien e masës disiplinore vërejtje me paralajmërim për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të noterit dhe gjobë në masën 200 000 lekë, noteres Majlinda Demollari”

Heqje license dhe pezullim licence viti 2022:

1-Urdhër nr. 122, datë 01.04.2022 Për pezullimin nga detyra të noteres Rezarta Koçi, për gjithë periudhën e kohëzgjatjes së masës së sigurimit arrest me burg

2- Urdhër nr.264, datë 09.06.2022 “Për heqjen e licencëa së ushtrimit të profesionit të noterit  Emanuel Gjura”

3-Urdhër nr. 276 datë 14.06.2022 Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit Mehmet Berisha

4-Urdhër nr. 277 datë 16.06.2022 Për pezullimin e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit Ervin Hasani

5-Urdhri per heqjen e licences Gladiola Miloti 01-Jul-2022 13-15-47

6-Urdhër nr. 277 datë 16.06.2022 Për pezullimin e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit Valentin Lleshi

7-Me urdhrin nr. 424, date 12.09.2022 eshte vendosur per pezullimin e perkohshem te licences se ushtrimit te profesionit te noteres Alma Osmanaj.

8-Me urdhrin nr. 425, date 12.09.2022 eshte vendosur per pezullimin e perkohshem te licences se ushtrimit te profesionit te noteres Viola Shkurti.

9-Me urdhrin nr. 545, date 10.10.2022 eshte vendosur per pezullimin nga detyra per noterin Kelti Mano, per te gjithe periudhen e kohezgjatjes, derisa te shprehet gjykata me vendim te formes se prere si person i dyshuar per kryerjen e vepres penale “Falsifikim i dokumentave” parashikuar nga neni 186/3 i Kodit Penal.

10-Urdher nr. 557 date 17.10.2022 Per heqjen e Licences se ushtrimit te profesionit te noteres noteres Rudina Hoxhaj

11-Urdhër nr. 578 datë 24.10.2022 Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noterit Gazmir Begaj

12-Urdher nr.596 date 11.11.2022 Per pezullimin e perkohshem nga detyra te noterit Aleko Anagnosti

13-Urdher nr. 621 date 23.11.2022 Per heqjen e licences se ushtrimit te profesionit te noterit, noteres Meri Tolica Cala

14-Urdher nr. 676 date 19.12.2022 Per heqjen e licences se ushtrimit te profesionit te noterit, noteres Nexhla Kellezi

15-Urdher nr. 617 date 22.11.2022 Per heqjen e licences se ushtrimit te profesionit te noterit, noterit Bujar Xhaxho

16-Urdher nr. 622 date 23.11.2022 Per heqjen e licences se ushtrimit te profesionit te noterit, noteres Mimoza Papa

Masa të tjera viti 2022:

1-Urdhër nr. 178, datë 04.05.2022 Për dhënien e masës disiplinore vërejtje me paralajmërim për heqjen e liçencës për ushtrimin e profesionit të noterit dhe gjobë në masën 300 000 lekë, Bujar Xhaxho

2-Urdhër nr. 213, datë 16.05.2022 Për dhënien e masës disiplinore gjobë në masën 300 000 lekë dhe kryerjen e trajnimit vazhdues shtesë në lidhje me çështjet e etikës profesionale, Majlinda Lleshi

3- Urdhër nr.263, datë 09.06.2022″ Për dhënien e masës disiplinore paralajmërim me shkrim dhe gjobë në masën 350 000 lekë për noteren Margena Çela”

4-Me urdhrin nr. 453, date 19.09.2022 eshte vendosur per dhenien e mases disiplinore verejtje me paralajmerim per heqjen e licences per ushtrimin e profesionit te noterit dhe gjobe ne masen 300 000 leke per noterin Josil Duro.

5-Me urdhrin nr. 547, date 10.10.2022 eshte vendosur per dhenien e mases disiplinore paralajmerim me shkrim per noteren Fabiola Ismaili.

6-Urdhër nr. 592, datë 03.11.2022 “Për dhënien e masës disiplinore paralajmërim me  shkrim për noterin Brunilda Demiri

Urdhër për marrje arkivi viti 2022:

1-Në zbatim të Urdhrit nr. 99, datë 16.03.2022, të Ministrit të Drejtësisë “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 2791/6, datë 25.04.2017 “Për marrjen në dorëzim të regjistrave dhe akteve noteriale”, është marrë në dorëzim arkiva noteriale e ish noterit Enver Balla, nga notere e Degës Vendore të Noterisë Durrës, Pranvera H. Pura, me seli në Librazhd.

2-Në zbatimin të urdhrit nr. 75, datë 18.02.2022, të Ministrit të Drejtësisë “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 595, datë 25.10.2021“Për marrjen në dorëzim të akteve noteriale, regjistrave të ish- noterit Asim Zekaj”, është marrë në dorëzim arkiva noteriale e ish noterit Asim Zekaj, nga notere e Degës Vendore të Noterisë Tiranë, Xhoana Omari, me seli të ushtrimit të aktivitetit në Tiranë.

3. Me Urdhrin nr. 297, datë 27.06.2022, të Ministrit të Drejtësisë “Për heqjen e licencës së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Gladiola Miloti”, është vendosur heqja e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit, noteres Gladiola Miloti. Në zbatim të këtij Urdhri janë  marrë në dorëzim aktet noteriale, regjistrat dhe vulat e ish noteres Gladiola Miloti dhe kjo arkiva noteriale i ka kaluar noteres Klodiana Marku, notere e cila e ushtron veprimtarinë në të njëjtën Degë Vendore me adresë: “Skenderbeg, Frang Bardhi, nr. 4, kati 1, Lezhë”.

4. Me Urdhrin nr. 387, prot., datë 28.07.2022, të Ministrit të Drejtësisë “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 5862, datë 16.09.2015“Për Heqjen e Lejes së Ushtrimit të Profesionit të Noterit”, është vendosur ngritja e komisionit për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të ish noterit Agron Azisllari, nga ana e noteres së Degës Vendore të Noterisë Korçë, Kleva Tabaku. Në zbatim të këtij Urdhri janë marrë në dorëzim aktet noteriale, regjistrat dhe vulat e ish noterit Agron Azisllari dhe kjo arkiva noteriale i ka kaluar noteres Kleva Tabaku, notere e cila e ushtron veprimtarinë në të njëjtën Degë Vendore me adresë: “Lagjja 7, Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 10, Hyrja 1/27, Korçë”.

5. Me urdhrin nr. 677, datë 10.12.2021 është vendosur për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të noterit Mareglen Dalipi dhe kalimin e kësaj arkive noteres Anduela Elezi.

6.Me urdhrin nr. 16, datë 17.01.2022 është vendosur për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të noterit Altin Haxhinasto dhe kalimin e kësaj arkive noteres Brunilda Strati.

7.Me urdhrin nr. 296, datë 27.06.2022 te Ministrit te Drejtesise është vendosur për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të noterit Ervin Hasani dhe kalimin e kësaj arkive noterit Sherif Shehu.

8.Me urdhrin nr. 673, datë 10.12.2021 është vendosur për marrjen në dorëzim të arkivës noteriale të noterit Luiz Ejlli dhe kalimin e kësaj arkive noteres Valbona Sinani.

10- Me urdhrin nr. 593, datë 07.11.2020, të Ministrit të Drejtësisë, është vendosur heqja e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit, Tesy Beshiri anëtar i Degës Vendore të Noterisë Durrës per shkak te se noteria ka nderruar jete. Arkiva e ish noteres të ndjerës Tesy Beshiri është marrë nga ana e noteria e Degës Vendore të Noterisë Durrës, Diana Hoxha, Malltezi.

11- Urdhërin 602, date. 15.11.2022 për marrjen e Arkivës së Noterit Kelti Mano.

12- Urdhërin 634, dt. 30.11.2022 për marrjen e Arkivës së Noteres Farije Derri.

13-Urdher Nr. 624 date 24.11.2022 “Per disa ndryshime ne urdhrin e Ministrit te Drejtesise nr. 7502/2 date 30.11.2016, Per heqjen e lejes se ushtrimit te profesionit te noterit”, arkiva noteriale e noteres Rudina Hajredini notere ne Degen Vendore te Noterise Shkoder i ka kaluar znj. Admira Boriçi, me adrese te ushtrimit te veprimtarise noteriale ne Degen Vendore te Noterise Shkoder.

14-Urdher Nr. 673 date 16.12.2022 “Per disa ndryshime ne urdhrin e Ministrit te Drejtesise nr. 7502/2 date 30.11.2016, “Për Ngritjen e Komisionit për Marrjen Në Dorëzim të Regjistrave, Akteve Noteriale Dhe Vulës të të Ndjerit ish Noterit Ali Turku” “, arkiva noteriale e ish noterit Ali Turku noter ne Degen Vendore te Noterise Durres i ka kaluar znj. Aida Spahiu me adrese te ushtrimit te veprimtarise noteriale ne Degen Vendore te Noterise Durres.

15-Urdher Nr 674 date 16.12.2022 per marrjen ne dorezim te arkives noteriale te noterit Aleko Anagnosti

Heqje license dhe pezullim licence viti 2023

1-Urdher nr. 314, date 02.05.2023 per heqjen e licenses se noterit Klement Radovani.

2-Urdher nr. 365 date 29.05.2023 Per pezullimin e perkohshem te licences se noteres Marinela Bode

Masa të tjera viti 2023

1-Urdhër nr. 194, datë 01.03.2023 Për dhënien e masës disiplinore paralajmërim me shkrim për noteren Burbuqe Sala

2-Urdhër nr. 226, datë 28.03.2023 “Vërejtje me paralajmërim për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të noterit dhe gjobë në masën 200 000 lekë, noterit Sami Dervishi”

3-Urdhër nr. 341, datë 12.05.2023 “Paralajmërim me shkrim dhe gjobë në masën 200 000 lekë, noterit Sabri Kurtaj”

4-Urdher nr. 372 date 29.05.2023 per dhenien e mases disiplinore verejtje me paralajmerim per heqjen e liceces per ushtrimin e porfesionit te noterit dhe gjobe ne masen 

Urdher per marrje Arkivi per Vitin 2023

1-Me urdhrin e Ministrit të drejtësisë me nr. 125, datë 30.01.2023 “Për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të regjistrave, akteve noteriale dhe vulave të ish noterit Bastri Meçaj”, arkiva noteriale e ish noterit Bastri Meçaj , noter në Degën Vendore të Noterisë Durrës i ka kaluar notere Znj. Aida Spahiu me adresë të ushtrimit të veprimtarisë noteriale në Degën Vendore të Noterisë Durrës.

2-Urdher nr. 148 date 06.02.2023 Per marrjen ne dorezim te akteve dhe veprimeve noteriale te ish noteres Nexhla Këllezi

3-Urdher nr.559 date 07.10.2021 per marrjen ne dorezim te akteve noteriale, regjistrave te ish noteres Violeta Isaraj.

4-Me Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 178, datë 20.02.2023 “Për disa ndryshime në urdhrin nr. 559, datë 07.10.2021 Për marrjen në dorëzim të akteve noteriale, regjistrave të ish noteres Violeta Isaraj”, arkiva noteriale e ish noteres Violeta Isaraj notere në Degën Vendore të Noterisë Tiranë, i ka kaluar noterit z. Erjon Bardhi me adresë të ushtrimit të veprimtarisë noteriale në Degën Vendore të Noterisë Tiranë

5-Urdhri i Ministrit te Drejtesise nr. 74 date 18.01.2023 Per marrjen ne dorezim te regjistrave dhe akteve noteriale te ish noterit Bujar Xhaxho

6-Urdher nr. 679 date 10.12.2021 Per marrjen ne dorezim te arkives noteriale te ishnoterit Hysni Ahmetaj

7-Urdher nr. 297 date 19.04.2023 Per marrjen ne dorezim te arkives noteriale te ish notereve Prel Perkolaj dhe Hysen Sena

8-Urdher nr. 179 date 20.02.2023 Per marrjen ne dorezim te akteve noteriale te ish noteres Mimoza Papa

9-Urdher Nr. 264 Date 07.04.2023 Per marjen ne dorezim te regjistrave dhe akteve noteriale te noteres Alma Osmanaj