Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9695, datë 19.3.2007, “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, të ndryshuar””

PROJEKTLIGJI

RELACION

Komente dhe sugjerime nga ana juaj lutem, të dërgohen në adresën ilir.bejko@drejtesia.gov.al deri në datën 22.01.2017.