DRAFT KONCEPT DOKUMENTI STRATEGJIK – STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT 2023 – 2030 - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 09/08/2022

DRAFT KONCEPT DOKUMENTI STRATEGJIK – STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT 2023 – 2030

Ministria e Drejtësisë, në rolin e Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit, ka përfunduar së hartuari draft-Koncept Dokumentin 2023-2030. Me qëllim konsolidimin e këtij dokumenti strategjik, nevojitet bashkëpunim me të gjithë aktorët institucionalë të sistemit të drejtësisë, përfshirë edhe organizatat e shoqërisë civile, gjatë fazës së konsultimit të parë.

Përsa më sipër, në mbështetje dhe garantim të efikasitetit të procesit të konsultimit, gjithëpërfshirjes dhe transparencës, Ministria e Drejtësisë vlerëson dhe mirëpret komentet/sugjerimet Tuaja mbi draftin e Koncept-Dokumentit Strategjik brenda ditës së premte, datë 26.08.2022, në adresën elektronike: Artens.Lazaj@drejtesia.gov.al.