Konsultim Publik

Konsultimet e institucionit

Projekt Akte

Masa Prioritare të Politikave në fushën e shtetit të së drejtës

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i hapur

Strategjia Ndërsektoriale e Mbrojtjes së Viktimave të Krimit

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i hapur

Njoftimi paraprak mbi ndryshimet në ligjin nr.82/2021 “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i hapur

Projektligj "Për Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin Penitenciar"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligj Për disa ndryshime në ligjin nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Draft Strategjia Ndësektoriale e Drejtësisë Për Të Mitur 2022-2026

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 80/2020, “Për Policinë e Burgjeve”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligj “Për një shtesë në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, ‘Kodi Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë’, të ndryshuar”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Për njoftimin paraprak të projektligjit "Për një shtesë në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllurRaportet Vjetore

Planet Vjetore

Baza Ligjore