Raportime

Raportet e monitorimit të vitit 2022

Monitorimet 12 mujori 2022 QBZ

Monitorimi 12mujori 2022 ATP

Raportet e monitorimit 12 mujori 2022 – IML

Raportet e Monitorimit 12-mujori 2022 PMA

Raportet e Monitorimit 12-mujori 2022 Sistemi i Burgjeve

Raporti i monitorimit 12-mujori viti 2022 Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Proves

Raportet e Monitorimit 12-mujori- Biresimet

Raporti i monitorimit 12-mujori viti 2022 Drejtoria e Ndihmes Juridike

Relacion-Monitorimet-12-mujori-2022

Raportet e Monitorimit për 4 Mujorin e parë të Vitit 2022

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 ATP

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 DNJF

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 DPP

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 DPSHP

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 IML

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 PAM

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 QBZ

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 SB

Raporti i monitorimit 8 mujor 2022 SHKB

Relacion Monitorimi 8 mujori 2022

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raportet e Monitorimit ATP 2021

Raportet e Monitorimit DPP 2021

Raportet e Monitorimit IML 2021

Raportet e Monitorimit KSHB 2021

Raportet e Monitorimit PMA 2021

Raportet e Monitorimit QBZ 2021

Raportet e Monitorimit SB 2021

Raporti i monitorimit DPNJF 2021

Raporti i Monitorimit DPSHP 2021

Relacion Monitorimet viti 2021

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2021 ATP

Raportet e monitorimit 8-mujori 2021 DNJF

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2021 DPP

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2021 DPSHP

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2021 IML

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2021 KSHB

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2021 PMA

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2021 QBZ

Raportet e Monitorimit 8-mujori i 2021 SB

Relacion Monitorimet 8-mujori i vitit 2021

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

RAPORT MONITORIMI 4 MUJORI 2021 DPSHP

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2021 DNJF

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2021 DPP

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2021 IML

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2021 PMA

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2021 QBZ

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2021ATP

Raportet e Monitorimit 4-mujori i 2021 SB

Raportet e Monitorimit 4-mujori KSHB

Relacion Monitorimet 4-mujori i vitit 2021

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raporte Monitorimi viti 2020 DPSHP

Raportet e Monitorimit PMA 2020

Raportet e Monitorimit vit 2020 ATP

Raportet e Monitorimit viti 2020 DPP

Raportet e Monitorimit viti 2020 IML

Raportet e Monitorimit viti 2020 KSHB

Raportet e Monitorimit viti 2020 QBZ

Raportet e Monitorimit viti 2020 SB

Raporti i Monitorimit viti 2020 DNJF

Relacion Monitorimet 2020 MD 

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raporte Monitorimi 8-mujori 2020 ATP

Raporte Monitorimi 8-mujori 2020 DNJF

Raporte Monitorimi 8-mujori 2020 DPP

Raporte Monitorimi 8-mujori 2020 DPSHP

Raporte Monitorimi 8-mujori 2020 IML

Raporte Monitorimi 8-mujori 2020 PMA

Raporte Monitorimi 8-mujori 2020 QBZ

Raporte Monitorimi 8-mujori 2020 Sistemi i Burgjeve

Raporte Monitorimi 8-mujori KSHB

Relacion Monitorimet 8-mujori 2020 MD

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Relacion Monitorimet 4-mujori 2020MD 

Raportet e Monitorimit PMA 4-mujori 2020

Raportet e Monitorimit 4-mujori SIstemi Burgjeve

Raportet e Monitorimit 4-mujori QBZ

Raportet e Monitorimit 4-mujori KSHB

Raportet e Monitorimit 4-mujori IML

Raportet e Monitorimit 4-mujori DPP

Raportet e Monitorimit 4-mujori DNJF

Raportet e Monitorimit 4-mujori ATP

Raportet e Monitorimit 4-mujor DPSHP

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raporti i Monitorimit 2019 Kthimi dhe Kompensimi i Pronave

Raportet e Monitorimit Sistemi Burgjeve 2019

Raportet e Monitorimit Sherbimi i Proves 2019

Raportet e Monitorimit Shebimi per Çeshtjet e Biresimeve 2019

Raportet e Monitorimit Publikimet Zyrtare 2019

Raportet e Monitorimit Planifikim Menaxhim Administrim 2019

Raportet e Monitorimit Permbarimi Gjyqesor 2019

Raportet e Monitorimit Mjekesia Ligjore 2019

Raportet e Monitorimit Ndihma Juridike 2019

Relacion Monitorimet viti 2019!

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2019 AKKP

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2019 DNJ

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2019 IML

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2019 KSHB

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2019 PMA

Raportet e Monitorimit 8-mujori 2019 SB

Raporti i Monitorimit 8-mujori 2019 DPP

Raporti i Monitorimit 8-mujori 2019 DPSHP

Raporti i Monitorimit 8-mujori 2019 QBZ

Relacion Monitorimet 8-mujori Ministria e Drejtesise
_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2019 AKKP

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2019 DNJ

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2019 IML

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2019 KSHB

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2019 PMA

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2019 SB

Raporti i Monitorimit 4-mujori 2019 DPP

Raporti i Monitorimit 4-mujori 2019 DPSHP

Raporti i Monitorimit 4-mujori 2019 QBZ

Relacion Monitorimet 4-mujori Ministria e Drejtesise
_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Relacion Monitorimet 2018 – MD

Raportet e Monitorimit 2018 – ATP & ALUIZNI

Raportet e Monitorimit 2018 – SB

Raportet e Monitorimit 2018 – PMA

Raportet e Monitorimit 2018 – KSHB

Raportet e Monitorimit 2018 – IML

Raportet e Monitorimit 2018 – DPSHP

Raportet e Monitorimit 2018 – DPP

Raportet e Monitorimit 2018 – QBZ

Raportet e Monitorimit 2018 – ATP -Aluizni

Raportet e Monitorimit 8-mujori SB

Raportet e monitorimit 8-mujori QBZ

Raportet e Monitorimit 8-mujori PMA

Raportet e Monitorimit 8-mujori KSHB

Raportet e Monitorimit 8-mujori IML

Raportet e Monitorimit 8-mujori DPP

Raportet e Monitorimit 8-mujori DPSHP

Relacion Monitorimet 8-mujori 2018

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Monitorime  4 mujori 2018 ASH

Monitorimet 4-mujori 2018 AMF 

Monitorimet 4-mujori 2018 ATP

Monitorimi  4-mujori 2018 KSHNJ

Monitorimi 4-mujor planifikim,menaxhim Administrim

Monitorimi 4-mujor 2018 QBZ

Monitorimi 4 mujori 2018 SB

Monitorimit 4-mujori 2018 KSHB

Monitorimit 4-mujor 2018 ASGJ

Monitorimit 4-mujor 2018 ALUIZNI

Monitorimit 4-mujori 2018 IML

Monitorimit 4-mujori 2018 DPP

Monitorimit 4-mujori 2018 SHP

Relacion 4-mujori 2018

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Relacion viti 2017

Raporti Monitorimit 2017 Aluizni

Pasqyrat e monitorimit MD

Raportet e Monitorimit 12-mujori KSHB

Raportet e Monitorimit 2017 ATP

Raportet e Monitorimit 2017 KSHNJ

Raporti i Monitorimit 2017 ASH

Raporti Monitorimit 2017 DPP

Raporti Monitorimit 2017 QBZ

Raporti i Monitorimit 2017 Sherbimi i Proves

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raportet e Monitorimit 4-mujor 2017 DPP

Raportet e Monitorimit 4-mujor 2017 QBZ

Raportet e Monitorimit 4-mujor 2017 Sistemi Burgjeve

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2017 ATP

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2017 kshb

Raportet e Monitorimit 4-mujori 2017 Prova

Relacioni 4-mujori dhe Monitorimi MD 2017

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raportet e Monitorimit 8-mujor 2017 ATP

Raportet e Monitorimit 8-mujor  2017 KSHB

Raportet e Monitorimit 8-mujor 2017 QBZ

Raportet e Monitorimit 8-mujor 2017 Sistemi i Burgjeve

Raporti i Monitorimit  8-mujor 2017 Prova

Raporti i Monitorimit 8-mujor 2017 DPP

Relacion dhe Raportet e Monitorimit 8-mujor 2017 MD

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Raport vjetor 2016 SNKK

Raporti i realizimit të produkteve_2016

Raporti i realizimit të produkteve_2015

Raporti i realizimit të produkteve_2014

Raporti i realizimit të produkteve_2013

Relacion për monitorimet_2016

Relacion për monitorimet_2015

Relacion për monitorimet_2014

_________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Relacion Monitorime 9-mujori 2015

Planifikim Menaxhim Sistemi 9-mujori 2015

Raporte Monitorimi 9 mujor 2015 QBZ

Monitorimi 9-mujori 2015_SB

Monitorimi 9- mujori 2015 IML

Monitorimi 9- mujori 2015 DPP

Monitorimi 9-mujori KSHB

Monitorime 9-mujori AKKP

Monitorimi 9-mujori 2015 SHP

 

_____________________________________________________

Klikoni mbi emrin e linkut per tu konsultuar me dokumentin:

Drejtoria e Auditimit

Studim Vlerësues mbi ngarkesën e punës në Gjykaten Administrative te Apelit

Monitorimi vjetor 2013 Ministria e Drejtesise

Planifikim Menaxhimi dhe Sistemi 2013

Monitorimet 2013 DPP

Treguesit e Monitorimit DPB

Raportet e Monitorimit 2013 QBZ

Treguesit e Monitorimit AKKP  2013

Raportet e Monitorimit 2013 Sherbimi i Proves

Raportet e Monitorimit 2013 IML

Raportet e Monitorimit KOMITETI I BIRESIMEVE 2013