Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Shpallja e vendeve të reja vakante

http://www.dpbsh.gov.al/newweb/?fq=brenda&m=shfaqart&aid=564

Fituesit e testimit për policinë e burgjeve

http://www.dpbsh.gov.al/newweb/index.php?fq=brenda&m=shfaqart&aid=563

Programi i Transparencës për muajin Dhjetor 2015

http://www.dpbsh.gov.al/newweb/index.php?fq=gallery

Foto – albume nga festat e fund vitit në disa IEVPenale:

http://www.dpbsh.gov.al/newweb/index.php?fq=gallery