LIGJE

LIGJI NR. 37/2017 “KODI DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR”

Kodi Drejtësisë Penale për të Mitur