Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë, Gjykatës së Lartë dhe Ministrisë së Integrimit Evropian

Për harmonizimin e të dhënave statistikore dhe raportimin e ecurisë së gjykimit të çështjeve gjyqësore penale që lidhen me veprat penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar

Memorandumi