NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR LËVIZJEN PARALELE

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike/

                                   Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen me kodin 1945, për konkurrim, njofton se për pozicionet:

 

1. Specialist në Sektorin e Sektorin e Rregullimit të Profesioneve të Lira, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë kategoria III-b.

 

Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, si më poshtë:

 

1. Krenar Uruçi