NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”

  Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen me kodin 1954, për konkurrim, njofton se për pozicionet:

 

  • Specialist në Sektorin e Monitorimit të Institucioneve të Varësisë në Fushën Penale, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licensave dhe Monitorimit, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Rregullatore të Çështjeve të Drejtësisë, kategoria III-b

 Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, si më poshtë:

  • Erinda Fejzulla