NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen me kodin 1954, për konkurrim, njofton se për pozicionet:

 

  • Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve për Çështjet e Drejtësisë në Fushën Penale, në Drejtorinë Rregullatore për Çështjet e Drejtësisë, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë, Kategoria:III-b .

 

Kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, si më poshtë:

 

Megi Metalla