Njoftim mbi rezultatin e testimit me shkrim per pozicionin e ndihmësit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Durres

TABELA E PIKËVE

PROVIMI ME SHKRIM PËR POZICIONIN E  NDIHMËSIT  LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

 

Nr. kod EMËR MBIEMËR Rubrika 1 Rubrika 2 Totali
1.  

LAURETA

 

AHMETI

34 20 54
2.  

ELVIN

 

AGASI

42 6 48
3.  

EDLIRA

 

MEHMETI

46 12 58
4.  

LAERT

 

REXHO

34 12 46
5.  

ORELA

 

TROPLINI (GJATA)

42 20 62
6.  

ROLAND

 

AGOLLI

46 12 58
7.  

MAJLINDA

 

SALILLARI

36 13 49

 

 

Njoftimi i Komisionit ad-hoc: Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, datë 29 Maj 2015, ora 15.00, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.

 

Shënim: Referuar pikës 15 të Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 1510, datë 25.02.2015, “Kriteret dhe procedurat e organizimit të testimit për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat administrative”, i nënshtrohen intervistës së strukturuar me gojë kandidati që grumbullon të paktën 40 pikë nga vlerësimi me shkrim.