Njoftim mbi rezultatin e testimit me shkrim per pozicionin e ndihmësit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane

TABELA E PIKËVE

PROVIMI PËR POZICIONIN E  NDIHMËSIT  LIGJOR NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË

NR. KOD
RUBRIKA 1
RUBRIKA 2
TOTALI
1.
42
11
53
2.
38
10
48
3.
36
2
38
4.
40
4
44
5.
38
13
51
6.
34
2
36
7.
44
16
60
8.
30
2
32
9.
44
5
49
10.
36
11
47
11.
28
2
30
12.
42
13
55

 

Njoftimi i Komisionit ad-hoc:

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, datë 15 Maj 2015, ora 12.00, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.

Shënim: Referuar pikës 15 të Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 1510, datë 25.02.2015, “Kriteret dhe procedurat e organizimit të testimit për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat administrative”, i nënshtrohen intervistës së strukturuar me gojë kandidati që grumbullon të paktën 40 pikë nga vlerësimi me shkrim.