Njoftim mbi shpalljen e fituesve për Provimin e Administratorëve të Falimentimit

Në zbatim të Urdhrit  Nr. 4217/2, datë  25.05.2012  për Miratimin e Rregullores “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për procedurat dhe afatet e organizimit të provimit për licencimin e Administratorëve të Falimentit’, neni 18, pika 2, publikohet njoftimi i fitueseve të Administratorëve të Falimentit, sipas materialit bashkëngjitur.

LISTA E FITUESVE