Njoftim për “Miratimin e thirrjes për shprehje interesi për hyrjen në provimin e pranimit në trajnimin fillestar, ku përcaktohen data, ora dhe vendi i provimit në trajnimin fillestar...”  - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 17/11/2022

Njoftim për “Miratimin e thirrjes për shprehje interesi për hyrjen në provimin e pranimit në trajnimin fillestar, ku përcaktohen data, ora dhe vendi i provimit në trajnimin fillestar…” 

Me Udhrin nr. 406, datë 24.08.2022 të Ministrit të Drejtësisë është vendosur caktimi i 15 vendeve si kandidat përmbarues që do të pranohen në programin e trajnimit fillestar pranë Qendrës Kombëtare të Trajnimit të Përmbaruesve për vitin 2022. Ne zbatim të këtij urdhri, Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqëosrë Privat, më datë 10.10.2022 ka vendosur: “Miratimin e thirrjes për shprehje interesi për hyrjen në provimin e pranimit në trajnimin fillestar, ku përcaktohen data, ora dhe vendi i provimit në trajnimin fillestar…”

Thirrja per shprehje interesi per hyrjen ne provimin fillestar

Vendim per miratimin e thirrjes se interesit