Njoftim për provimin e kualifikimit për noterë - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 25/11/2022

Njoftim për provimin e kualifikimit për noterë

Me urdhrin nr. 630, datë 25.11.2022 të Ministrit të Drejtësisë është vendosur caktimi datës, orës, vendit të zhvillimit të provimit të kualifikimit për noterë, afatet e paraqitjes së kërkesave për shprehje interesi për të hyrë në provim dhe dokumentet përkatëse që duhet të shoqërojnë kërkesën.Urdher nr. 630, date 25.11.2022 Per Caktimin e Dites, Ores, Vendit te Zhvillimit te Provimit te Kualifikimit per Noter