Procesi i vetëdeklarimit

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” dhe të vendimit të Kuvendit nr. 17, datë 04.03.2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, Ministri i Drejtësisë ka nxjerrë aktet nënligjore përkatëse dhe ka iniciuar procedurën për verifikimin e formularit të vetdeklarimit të stafit të funksionarëve të kabinetit të Ministrit të Drejtësisë dhe Zëvendësministrave të Drejtësisë, duke përfshirë: drejtuesin e kabinetit, këshilltarët dhe stafin e sekretarisë. Më poshtë gjenden aktet ligjore dhe nënligjore, si dhe akte të tjera të nxjerra në zbatim të kuadrit ligjor të sipërcituar:

 

Vetëdeklarimet Kabineti i Ministrit:

 

Edvin Kukunja – Këshilltar

Evis Fico – Këshilltar

Edis Ibrahimi – Këshilltar

Iris Aliaj – Këshilltar

Avjerina Bazaj – Këshilltar

Aulona Mersini – Këshilltar

Stela Suloti – Këshilltar

Shënim: Ky formular është përpunuar në përputhje me ligjin nr. 9887, date 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.