Provimi i Kualifikimit të Administratorëve të Falimentimit (i ndryshuar)

DISA NDRYSHIME NE URDHERIN E MINISTRIT TE DREJTESISE NR. 7/2, DATE 16.01.2015

Ne mbeshtetje te nenit I 02, pika 4 e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, te nenit 7, pika 2 e Ligjit Nr. 8678, date 14.05.2001 “Per organizimin dhe funksionimin e Ministrise se Drejtesise”, i ndryshuar, te shkronjes ‘b’, te nenit 282/3 te Ligjit Nr. 8901, date 23.05.2002 “Per Falimentin”, i ndryshuar, te’ pikes 12 te Vendimit Nr. 852, date 21.10.2010 te Keshillit te Ministrave, “Per menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise se Mbikeqyrjes se Falimentimit, si dhe Urdhrit Nr. 4217/2, date 25/06/2012 te Ministrit te Drejtesise per miratimin e Rregullores “Per percaktimin e rregullave te hollesishme per procedurat dhe afatet e organizimit te provimit per licencimin e administratoreve te falimentimit”,

SHKARKO URDHËRIN