Marrëveshje Shumëpalëshe

KONVENTA MBI ASPEKTET CIVILE TË RRËMBIMIT NDËRKOMBËTAR TË FËMIJËS

KONVENTA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE LIRIVE THEMELORE AMENDUAR ME PROTOKOLLIN NR. 11

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN “PËR NJOHJEN DHE ZBATIMIN E VENDIMEVE TË HUAJA NË FUSHËN CIVILE DHE TREGTARE”

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN “PËR NJOFTIMIN DHE DORËZIMIN JASHTË SHTETIT TË DOKUMENTEVE GJYQËSORE DHE JASHTËGJYQËSORE NË FUSHËN

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN EUROPIANE TË ARBITRAZHIT

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR NJOHJEN DHE EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE TË HUAJA TË ARBITRAZHIT

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN, “PËR ASPEKTET CIVILE TË RRËMBIMIT NDËRKOMBËTAR TË FËMIJËS”

PËR ADERIMIN NË “KONVENTËN E HAGËS” “PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE DHE BASHKËPUNIMIN PËR BIRËSIMET JASHTË VENDIT””

PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE LIRIVE THEMELORE DHE PROTOKOLLET E SAJ

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS EUROPIANE PËR INFORMIMIN PËR TË DREJTËN E HUAJ”

PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES EUROPIANE PËR TRANSMETIMIN E KËRKESAVE TË NDIHMËS GJYQËSORE”

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË HAGËS “PËR RIVENDOSJEN NDËRKOMBËTARE TË DETYRIMIT USHQIMOR NDAJ FËMIJËVE DHE FORMAVE TË TJERA TË MBËSHTETJES PËR ANËTAR

PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT SHTESË TË KONVENTËS “PËR MBROJTJEN E INDIVIDËVE NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN AUTOMATIK TË TË DHËNAVE PERSONALE NGA ORGANET MBIKË