Marrëveshje Shumëpalëshe

KARTA E KOMBEVE TE BASHKUARA

KONVENTA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE LIRIVE THEMELORE DHE PROTOKOLLET E SAJ

KONVENTA PENALE PER KORRUPSION

KONVENTA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE LIRIVE THEMELORE AMENDUAR ME PROTOKOLLIN NR. 11

MARRËVESHJE NDËRMJET QEVERISË SË R.SH DHE QEVERISË SË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS NË LIDHJE ME DORËZIMIN E PERSONAVE NË GJYKATËN NDERKOMBETARE PENALE

MARRËVESHJE SHTESË E KONVENTËS MBI TRANSFERIMIN E PERSONAVE TË DËNUAR TË 21 MARSIT 1983

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “KONVENTËN E KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR TRAFIKUT TË PALIGJSHËM TË DROGAVE NARKOTIKE DHE TË LËNDËVE PS

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “KONVENTËN E VETME MBI DROGAT NARKOTIKE, E NDRYSHUAR NGA PR

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS EUROPIANE “PËR PASTRIMIN, DEPISTIMIN, KAPJEN DHE KONFISKIMIN E PRODUKTEVE TË KRIMIT””

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS EUROPIANE “PËR SHTYPJEN E TERRORIZMIT””

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS EUROPIANE PËR MBIKËQYRJEN E PERSONAVE TË DËNUAR OSE TË LIRUAR ME KUSHT”

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS PËR KRIMIN NË FUSHËN E KIBERNETIKËS”

PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR NDËRKOMBËTAR” DHE DY PROTOKOLLEVE SHTESË TË SAJ

PER RATIFIKIMIN E KONVENTËS EUROPIANE PËR VLEFSHMËRINË NDËRKOMBËTARE TE GJYKIMEVE PENALE

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË KËSHILLIT TË EUROPËS “PËR NDIHMËN E NDËRSJELLË JURIDIKE NË FUSHËN PENALE” DHE PROTOKOLLIN E SAJ SHTESË

PER RATIFIKIMIN E KONVENTES SE KESHILLIT TE EUROPES PER TRANSFERIMIN E PERSONAVE TE DENUAR

PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË KËSHILLLIT TË EUROPËS PËR EKSTRADIMIN DHE TË DY PROTOKOLLEVE SHTESË

PËR RATIFIKIMIN E STATUTIT TË ROMËS PËR GJYKATËN NDËRKOMBËTARE PENALE

PROTOKOLLI I TRETË SHTESË I KONVENTËS EUROPIANE MBI EKSTRADIMIN

PROTOKOLL PER NDRYSHIMIN E KONVENTES EUROPIANE PER SHTYPJEN E TERRORIZMIT

PROTOKOLL SHTESE I KONVENTES PENALE MBI KORRUPSIONIN

PROTOKOLLI I DYTË SHTESË I KONVENTËS EUROPIANE PËR NDIHMË TË NDËRSJELLË NË FUSHËN PENALE

PROTOKOLLI I KATËRT SHTESË I KONVENTËS EUROPIANE TË EKSTRADIMIT VJENË 20.9.2012

PROTOKOLLI I TRETË SHTESË I KONVENTËS EUROPIANE MBI EKSTRADIMIN (Strasburg, 10. 11.2010)

STATUTI I GJYKATES NDERKOMBETARE TE DREJTESISE