Dhoma Kombëtare e Noterisë organizon në datën 18.12.2016, ora 09:00, provimin e kualifikimit për marrjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit, për vendet vakante në njësitë e qeverisjes vendore, të shpallura dhe njoftuara publikisht në Fletoren Zyrtare Nr.222

Dhoma Kombëtare e Noterisë organizon në datën 18.12.2016, ora 09:00, provimin e kualifikimit për marrjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit, për vendet vakante në njësitë e qeverisjes vendore, të shpallura dhe njoftuara publikisht në Fletoren Zyrtare Nr.222.

Për informacione të mëtejshme lidhur me procedurat e organizimit të provimit, lutem referojuni linkut të mëposhtëm të Dhomës Kombëtare të Noterëve.

 

Urdhri i Ministrit të Drejtësisë

Dhoma Kombëtare e Noterisë