Draft raoprti i monitorimit të SND - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 11/05/2023

Draft raoprti i monitorimit të SND

Ministria e Drejtësisë ka hartuar draft raportin vjetor të Monitorimit për periudhën janar – dhjetor 2022 në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe Planit të saj të Veprimit. Draft raporti i monitorimit bashkëlidhur është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga institucionet e përfshira në Planin e Veprimit 2021– 2025 dhe në përputhje me procedurat/standardet në zbatim të VKM-së Nr. 290, datë 11.04.2020 “Per Krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik të Planifikimit të Integruar (SIPI/IPSIS)”.

Në mbështetje të procesit të monitorimit, Ministria e Drejtësisë mirëpret komentet/sugjerimet/ e shoqërisë civile mbi draft raportin, brenda ditës se premte, datë 19 maj 2023