PUBLIKOHET LISTA E PRITJES SE NOTEREVE NE PERFUNDIM TE PROCESIT TE PROVIMIT TE KUALIFIKIMIT - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 28/12/2022

PUBLIKOHET LISTA E PRITJES SE NOTEREVE NE PERFUNDIM TE PROCESIT TE PROVIMIT TE KUALIFIKIMIT

Në zbatim të pikës 50, të Rregullores së Provimit të Kualifikimit, miratuar me Urdhrin nr. 347, datë 15.10.2020 të Ministrit të Drejtësisë “Për miratimin e rregullores së provimit të kualifikimit”, si dhe në përfundim të procesit të zhvilluar nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, të Provimit të Kualifikimit për Noterë, Komisioni i Kualifikimit të Provimit të Noterëve, miraton dhe Publikon

Listën e Pritjes së Kandidatëve për Noterë, si vijon:

LISTA PRITJES SE NOTEREVE-26.12.2022