Lista kandidateve per drejtues te IEVP-ve, të cilët kualifikohen per ne fazen e testimit me shkrim, pas verifikimit të kritereve ligjore të parashikuara. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 12/09/2019

Lista kandidateve per drejtues te IEVP-ve, të cilët kualifikohen per ne fazen e testimit me shkrim, pas verifikimit të kritereve ligjore të parashikuara.

“Ministria e Drejtesise shpall listen e kandidateve per drejtues te IEVP-ve, të cilët kualifikohen per ne fazen e testimit me shkrim, pas verifikimit të kritereve ligjore të parashikuara.

Shkarko listen e kandidateve te kualifikuar ne fazen me shkrim.

Testimi me shkrim do te zhvillohet diten e shtune, date 14.09.2019 ora 10.00, në ambjentet e Ministrisë së drejtwsisë.

Kandidatet ne listen bashkelidhur qe do tw paraqiten në testim, duhet te dorezojne diten e testimit formularet e meposhtem:

  1. Formularin e vetëdeklarimit për zbatimin e ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”; Shkarko Formularin
  2. Formulari i deklarimit të konfliktit të interest. Shkarko formularin