Memorandume bashkëpunimi

Marrëveshja e Bashkëpunimit “Për sigurimin e kuadrit infrastrukturor dhe institucional për zbatimin e masave të shamngies nga ndjekia penale për të miturit në konflikt me ligjin” midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkisë Tiranë, regjistruar pranë Ministrisë së Drejtësisë me nr. 1531 prot., datë 17.03.2022 dhe regjistruar pranë Bashkisë Tiranë me nr. 12510/1 prot., datë 31.03.2022.

Marreveshja per te mitur e firmosur me Bashkine e Tiranes

Ne kuader te Memorandumit te Marrëveshjes së Bashkëpunimit “Për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor, me masë mjekësore” midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, regjistruar pranë Ministrisë së Drejtësisë me nr. 6111 prot., datë 23.11.2021 dhe regjistruar pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë me nr. 4787 prot., datë 23.11.2021.

Marrëveshjes së Bashkëpunimit “Për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor, me masë mjekësore” midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ne kuader te Memorandumit te Bashkepunimit nepermjet Shkolles se Magjistratures dhe Ministrise se Drejtesise, te dy institucionet referuar pikes 14 te ketij memorandum, kane detyrimin per publikimin e tij ne faqen zyrtare respektive.

Klikoni mbi emrin e dokumentit per te shfaqur permbajtjen e tij:

Memorandum Bashkepunim nepermjet Shkolles se Magjistratures dhe Ministrise se Drejtesise per realizimin e veprimtarise se formimit profesional te punonjesve te Administrates Gjyqesore