Njoftim i Kontrates se Nenshkruar per publikim - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 03/04/2023

Njoftim i Kontrates se Nenshkruar per publikim

Referuar detyrimit te shprehur ne nenet 3 e 54 të VKM-së nr. 1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, per publikimin e Njoftimi te Kontrates se Nenshkruar per procedurat ne fushen e mbrojtjes dhe te sigurise, ju dergojme bashkelidhur per publikim ne rubriken e njoftimeve/publikimeve ne faqen web te Ministrise se Drejtesise

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

MINISTRIA E DREJTËSISË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:

Emri                            Ministria e Drejtësisë

Adresa                         Bulevardi “Zogu I”, Tiranë

Tel/Fax                        04 2 259 389

E-mail                          info@drejtesia.gov.al

Faqja e Internetit        www.drejtesia.gov.al

Lloji i autoritetit kontraktor: Institucion Qëndror

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e thjeshtuar” në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.

Niveli i klasifikimit: “Sekret”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: Urdhri i Prokurimit nr. 173, datë 16.02.2023.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kolaudimi i punimeve për Rikonstruksionin dhe sistemin e sigurisë së godinës IEVP Pojskë”.

Fond limit 57.727 (pesëdhjetë e shtatëmijë e shtatëqind e njëzet e shtatë) Lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja në ditë: 7 (shtatë)

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët  x

Numri i ofertave të dorëzuara: 1

Numri i ofertave të rregullta: 1

Numri i Kontratës: 1925/2 prot. Data e Kontratës: 27.03.2023.

 

Emri dhe adresa e kontraktorit:

Emri                “CIVIL CONS” sh.p.k.

NUIS:             L81315015O

Adresa:            Rruga “Bilal Sina” Pallati 2, Ap.7, Tiranë

Tel/Fax:           ________________

E-mail:                         ________________

Vlera totale përfundimtare e kontratës:

Vlera 49.000   (pa TVSH) Monedha Lekë
Vlera 58.800   (me TVSH) Monedha Lekë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 03.04.2023