Njoftim mbi provimin per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykatat Administrative.

Njoftim mbi provimin per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane. 

Ne mbledhjen e dates 14.04.2015, Komisioni ad hoc shqyrtoi ankesat per ndihmes ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe ne perfundim vendosi te hartoje listen perfundimtare me kandidatet qe permbushin kriteret e pergjithshme dhe te veçanta, per t’iu nenshtruar procedures se konkurimit per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

Njekohesisht Komisioni ad hoc ne kete mbledhje vendosi te miratoje fondin e pyetjeve ne te cilat do te bazohet provimi si dhe daten e zhvillimit te provimit per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane, data 07.05.2015, ora 15.00, ne ambjentet e Ministrise se Drejtesise.

Lutem klikoni ketu per Listen Perfundimtare te Kandidateve (.pdf)

Lutem klikoni ketu per fondin e pyetjeve (.pdf)

Njoftim mbi provimin per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykaten Administrative te Apelit. 

Ne mbledhjen e dates 14.04.2015, Komisioni ad hoc shqyrtoi ankesat per ndihmes ligjor ne Gjykaten Administrative te Apelit dhe ne perfundim vendosi te hartoje listen perfundimtare me kandidatet qe permbushin kriteret e pergjithshme dhe te veçanta, per t’iu nenshtruar procedures se konkurimit per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykaten Administrative te Apelit.

Njekohesisht Komisioni ad hoc ne kete mbledhje vendosi te miratoje fondin e pyetjeve ne te cilat do te bazohet provimi si dhe daten e zhvillimit te provimit per pozicionin e ndihmesit ligjor ne Gjykaten Administrative te Apelit, data 08.05.2015, ora 15.00, ne ambjentet e Ministrise se Drejtesise.

Lutem klikoni ketu per Listen Perfundimtare te Kandidateve (.pdf)

Lutem klikoni ketu per fondin e pyetjeve (.pdf)