NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Kodi 1692)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit të dokumenteve të kandidatëve, pasi i kanë depozituar në MD deri në dt.13.04.2018, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen me kodin 1692, për konkurrim, njofton se për pozicionet:

  • Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe  Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë, kategoria IV-a dhe IV-b;

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, për këto pozicione, janë si më poshtë:

  • Besmir Mata
  • Besmir Gjoni
  • Tefta Saja
  • Specialist në Sektorin e Buxhetit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe  Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë, kategoria IV-a;

Kandidatët që nuk janë kualifikuar, për shkak të mungesës së dokumentacionit, janë si më poshtë:

  • Anida Selmanhasko
  • Lefkothea Lite