Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive (specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Juridike”,

niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

● 1 (nje) Specialist në Specialist në Drejtorinë e Oponencës Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit, në Ministrinë e Drejtësisë, kategoria III-b+100.00 lekë (shtesë për natyrë të veçantë pune) (Shpallja 631);

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  1. Marsida Fetishi

_______________________

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

● 2 (dy) Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë, kategoria III-b (shpallja nr.496);

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  1. Ornela Bleta
  2. Orgesa Gogo

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 11.09.2015, ora 09:00 në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë.

_______________________

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

● 1 (një) Specialist në Drejtorinë e Oponencës Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit, në Ministrinë e Drejtësisë, kategoria III-b+100.00 lekë (shtesë për natyrë të veçantë pune); (shpallja nr.376).

Kandidatët e kualifikuar  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  • Laura Bello

Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 15 Korrik 2015, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv “Zhan D’Ark”, nr.31, Tiranë.

_______________________

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR LËVIZJEN PARALELE

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”,

niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

● 1 (një) Specialist në Drejtorinë e Oponencës Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit, në Ministrinë e Drejtësisë, kategoria III-b+100.00 lekë (shtesë për natyrë të veçantë pune); (shpallja nr.377).

 

Kandidatët e kualifikuar  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

  • Esmeralda Velaj;
  • Eda Koçiaj;
  • Denis Xhelili.

 

Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 15 Korrik 2015, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv “Zhan D’Ark”, nr.31, Tiranë.