NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)_Shpallja 1692

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të  VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse,  në përfundim të riverifikimit të dokumenteve të kandidatëve, pasi i kanë depozituar në MD deri në dt.13.04.2018, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen me kodin 1692, për konkurrim, njofton se për pozicionet:

  • Specialist në Sektorin e Buxhetit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe  Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë, kategoria IV-a;

Tek Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit,  shtohet  dhe kandidati, si më poshtë:

  • Anida Selmanhasko