Njoftim mbi rezultatin e testimit me shkrim për pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit

TABELA E PIKEVE

PROVIMI PËR POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATËN  ADMINISTRATIVE TË APELIT

Nr. Sekretimi Rubrika 1 Rubrika 2 Totali
 1 44 18 62
 2 38  7 45
 3 44 13 57
 4 39 12 51
 5 44 10 54
 6 36 12 48
 7 49 16 65
 8 46 10 56
 9 33  8 41
10 47 20 67
11 37 10 47
12 30 12 42
13 44 10 54
14 48 14 62
15 42  6 48
16 42  14 56
17 46  12 58
18 39  10 49
19 28  20 48
20 44  10 54
21 40   8 48

 

Njoftimi i Komisionit ad-hoc: Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, datë 15 Maj 2015, ora 09.00, në ambjentet e Ministrisë së Drejtësisë.

Shënim: Referuar pikës 15 të Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë nr. 1510, datë 25.02.2015, “Kriteret dhe procedurat e organizimit të testimit për pozicionin e ndihmësit ligjor në gjykatat administrative”, i nënshtrohen intervistës së strukturuar me gojë kandidati që grumbullon të paktën 40 pikë nga vlerësimi me shkrim.