Njoftimi te Fituesit per procedurat ne fushen e mbrojtjes dhe te sigurise - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 13/03/2023

Njoftimi te Fituesit per procedurat ne fushen e mbrojtjes dhe te sigurise

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT

MINISTRIA E DREJTËSISË

Për:      Operatorit ekonomik: “CIVIL CONS” shpk

Adresa: Rruga  “Bilal Sina” Pallati 2, Ap.7, Tiranë

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e thjeshtuar”

Numri i referencës së procedurës/lotit: Urdhri i prokurimit nr. 173, datë 16.02.2023.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kolaudimi i punimeve për Rikonstruksionin dhe sistemin e sigurisë së godinës IEVP Pojskë” me fond limit 57.727 (pesëdhjetë e shtatëmijë e shtatëqind e njëzet e shtatë) Lekë pa TVSH, i përllogaritur sipas tabelës përkatëse të nenit 62, të VKM-së nr. 354 Prot, datë 11.05.2016.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike datë 20.02.2023, nr. 17 [Numri]

Kohëzgjatja e kontratës : 7 (shtatë) ditë nga lidhja e kontratës

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.CIVIL CONS                                                     L81315015O

Emri i plotë i shoqërisë                                   numri i NIPT-it

Vlera: 49.000 (dyzet e nëntë mijë) lekë pa TVSH

                        (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka operator të skualifikuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “CIVIL CONS” shpk, Adresa: Rruga  “Bilal Sina” Pallati 2, Ap.7, Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 49.000 (dyzet e nëntë mijë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në LPFMS dhe nenit 62 të VKM 1170/2020.