Për njohje dhe zbatim Personave Fizik dhe Juridik që ushtrojnë profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 13/01/2023

Për njohje dhe zbatim Personave Fizik dhe Juridik që ushtrojnë profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme.

Ministria e Drejtësisë ju njofton se në datën 25 (njëzet e pesë) Janar do të hapet thirrja për shprehje per kandidatët për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme. Paraprakisht, jeni te lutur të zhvilloni trajnimin e detyrueshëm në institucionet përkatëse dhe sipas datës së pubikimit të thirrjes për shprehje interesi së bashku me dokumentacionin përkatës, të bashkëlidhni dhe certifikatën e përfundimit të trajnimit të dhënë nga institucionet trajnuese.

Për njohje dhe zbatim Personave Fizik dhe Juridik që ushtrojnë profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme.