Provimi i Kualifikimit të Administratorëve të Falimentimit

Në zbatim  të nenit 282/3 pika b) e ligjit Nr 9919, datë 19.05.2008 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr 8901, datë 23.05.2002 “ Për Falimentimin” , të pikës  12 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr 852, datë 21.10.2010 “ Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit” si dhe të neneve 5, 6 e 7 të “Rregullores për përcaktimin e rregullave të hollësishme për procedurat dhe afatet e organizimit të provimit për licencimin e administratorëve të falimentit” miratuar me Urdhrin Nr. 4217/ 2 , datë 25.06.2012 të Ministrit të Drejtësisë  si dhe në bazë të Urdhrit të Ministrit të Drejtësisë Nr. 712, datë 16.01.2015 “Për Zhvillimin e Provimit të Kualifikimit të Administratorëve të Falimentimit”, 

 

Njoftim

Urdhri i Ministrit të Drejtësisë