PUBLIKIMI I LISTAVE PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE TE KUALIFIKUAR PER TE MARRE PJESE NE PROVIMIN PER PERKTHYES ZYRTAR ME DATAT DHE ORARET PERKATESE TE ZHVILLIMIT TE PROVIMIT - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 22/09/2022

PUBLIKIMI I LISTAVE PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE TE KUALIFIKUAR PER TE MARRE PJESE NE PROVIMIN PER PERKTHYES ZYRTAR ME DATAT DHE ORARET PERKATESE TE ZHVILLIMIT TE PROVIMIT

Ne vijim te miratimit te urdhrit te Ministrit te Drejtesise per miratimin e listave perfundimtare te kandidateve te kualifikuar per te marre pjese ne provimin e kualifikimit per perkthyes zyrtar, lutemi gjeni bashkelidhur me qellim publikimin ne faqen zyrtare te MD-se te listave bashkelidhur me tekstin e meposhtem.

Ne zbatim te urdhrit te Ministrit te Drejtesise nr. 192 date 4/5/2022 publikikohen listat perfundimtare me numrat UNIK te kandidateve te kualifikuar per te marre pjese ne provimin e kualifikimit per perkthyes zyrtar  sipas datave dhe orareve perkatese.

Lutemi paraqitjen e kandidatëve 30 minuta përpara fillimit të procesit. 

Nuk do të lejohet asnjë send personal përveç mjetit te identifikimit dhe mandatit të pagesës për kandidatët që nuk e kanë kryer ende pagesën.

KUJDES ! 

Kandidatët që janë kualifikuar për dhënien e provimit të kualifikimit për më shumë se një gjuhë duhet të paguajnë për secilën gjuhë dhe të paraqesin mandat pagesën ditën e provimit. 

 

GJUHA ANGLEZE GRUPI 1

GJUHA ANGLEZE GRUPI 2

GJUHA BULLGARE

GJUHA FRENGE

GJUHA GJERMANE

GJUHA TURKE

GJUHA GREKE

GJUHA ITALIANE

GJUHA SPANJOLLE

Mandat arketimi

Urdher-MD-nr.192-datë-4.5.2022