Strategjia Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit

Draft Raporti vjetor 2020 SNKK

Raport progresi SNKK _korrik-shtator 2020_Alb

Progress report ISAC july -september 2020

Raport Progresi PV SNKK Janar-Shtator 2020

MONITORING REPORT 6M 1 2020  ENG

Integrity Plan 2020-2023_Ministry of Justice

Integrity Risk Assesment Methodology for Central Government

Raporti 6M 1 SNKK 2020-2023 -alb_ pdf

Metodologjia e Vleresimit te Riskut te Integritetit per Institucionet e Qeverisjes Qendrore

Plani i Integritetit për Ministrinë e Drejtësisë 2020-2023

Strategjia e Komunikimit dhe Vizibilitetit për vitin 2020 e Ministrisë së Drejtësisë / Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsioni

Raporti i Monitorimit SNKK janar-Mars 2020

Monitoring-Report-ISAC-January-March 2020

VKM Nr. 516, datë 01.07.2020, “Plani i Veprimit Antikorrupsion 2020-2023”

Raporti-Vjetor-i-Monitorimit-të-SNKK-për-periudhën-janar-dhjetor-2019

Annual-Monitoring-Report-January-December-2019

PLANI I KOMUNIKIMIT DHE VIZIBILITETIT MINISTRIA E DREJTESISE

Draft-Raporti Nëntëmujor i Monitorimit të SNKK, për periudhën Janar-Dhjetor 2019

January – September 2019 Draft-Monitoring Report of ISAC

Raporti Gjashtëmujor i Monitorimit të SNKK për periudhën Janar-Qershor 2019

Monitoring Report (ISAC) January-June 2019

Raporti Tremujor i Monitorimit të SNKK për periudhën Janar-Mars 2019

FINAL 2019 Monitoring Report ISAC January-March

Raporti Vjetor i Monitorimit të SNKK për periudhën Janar-Dhjetor 2018

2018 Annual Monitoring Report (ISAC)

Raporti Nëntëmujor i Monitorimit të SNKK për periudhën Janar-Shtator 2018

Monitoring report for January-September 2018

Monitoring Report for January-June 2018-Anti Corruption Crosscutting Strategy 2015-2020

Raporti i Monitorimit për periudhën Janar-Qershor 2018 në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-2020

Pasaporta e treguesve

Passport of indicators

Raporti Tremujor i Monitorimit, për periudhën Janar-Mars 2018, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-2020

VENDIM Nr. 247, datë 20.3.2015, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT PËR PERIUDHËN 2015-2020

INTER-SECTORAL STRATEGY AGAINST CORRUPTION  2015-2020 

Action Plan of the Inter-Sectoral Strategy against Corruption 2015-2017 

Annual Monitoring Report on the Implementation of the Inter-sectoral Strategy against Corruption  2015-2020 

Raporti i Monitorimit Viti 2016 SNKK

Raporti i Monitorimit Viti 2017 SNKK

MONITORING REPORT 2017

Fletore Zyrtare nr. 68/2018