Akte Nënligjore

PLANI ANALITIK I AKTEVE 2023

Vendimin nr.65, date 03.02.2021 te Keshillit te Ministrave, Për miratimin e rregullores “Për marrëveshjet jashtëgjyqësore të riorganizimit të përshpejtuar”

Udhezimi i Perbashket Md dhe MFE nr. 20 date 14.09.2020, “Për Procedurën teknike për kryerjen e pagesës në rastet e kalimit të pasurive të paluajtshme”

Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 220, datë 17.07.2020, “Për miratimin e formularit të ankesave për Përmbaruesit Gjyqësor Privat”

Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr.13, datë 17.07.2020, “Për miratimin e kritereve, procedurave të përzgjedhjes dhe shpërblimit të ekspertëve të jashtëm të pavarur, të cilët angazhohen në kryerjen e kontrolleve”

Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr.12, datë 17.07.2020, “Për Caktimin e procedurës dhe afatet e dorëzimit të dokumentacionit nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat dhe/ose zyrat e Përmbarimit Privat, të arkivit dhe të vulës personale”

Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr.11, datë 17.07.2020, “Për miratimin e rregullave për modalitetet, afatet dhe mënyrën e caktimit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Zëvendësues”

Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 219, datë 17.07.2020, “Për Krijimin, mbajtjen dhe administrimin e arkivit nga Përmbaruesit Gjyqësor Privat”

Urdhër nr. 189 Prot., datë 22.06.2020, “Për miratimin e rregullores për konstituimin, organizimin, funksionimin dhe shpërblimin e anëtarëve të komisionit disiplinor të përmbaruesve gjyqësor privat”

Urdhër me nr. 197 Prot., datë 22.06.2020, “Për miratimin e rregullave të hollësishme për paraqitjen dhe trajtimin e shprehjeve të interesit, si dhe verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore për anëtarë të Komisionit disiplinor të Përmbaruesve Gjyqësor Privat”

Urdhër nr. 137 Prot., datë 27.04.2020, “Për miratimin e Rregullave të Hollësishme për dokumentacionin dhe procedurën e shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e përkohshëm”

Urdhër nr. 142 Prot., datë 13.05.2020, “Për përcaktimin e adresave të postës elektronike për komunikimin zyrtar me Ministrinë e Drejtësisë”

Urdhër nr. 136 Prot., datë 136 Prot., datë 27.06.2020 “Për miratimin e Kodit të Etikës profesionale të përmbarimin gjyqësor privat”

Urdhër nr. 190 dt. 22.06.2020 “Për Miratimin e Listës së dokumenteve dhe Formatit të Vetëdeklarimit për Rifreskimin e dosjeve personale të Përmbaruesve Gjyqësor Privat”

Urdhër nr. 156 datë 01.06.2020 “PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHEËM TË CERTEFIKATËS PËRMBARIMORE TË PËRMBARUESES INA BARJAMAJ”

Urdhër nr. 155 datë 01.06.2020 “PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHEËM TË CERTEFIKATËS PëRMBARIMORE TË PËRMBARUESES IRISA TEREZIU”

Miratimin e formatit te regjistrit te permbarueseve gjyqesore private, te regjistrit unik te te dhenave per zyrat e permbarimit dhe permbaruesit gjyqesore private, te regjistrit te ndihmespermbaruesve, si dhe mënyrën e mbajtjes dhe përditësimit të të dhënave të tyre

Miratimin e formës, modatiliteteve dhe të dhënave që përmban raporti statistikor i veprimtarisë së përmbaruesit gjyqësor privat

Për përcaktimin e dokumentacionit të nevojshëm për tu regjistruar si ndihmëspërmbarues

Vendim Nr. 120, datë 27.7.2003 Për Krijimin e IML – gjendet e publikuar vetëm në menunë: Ministria/Institucione në Varësi/IML;

Rregullorja për Organizimin dhe Funksionimin e IML

RREGULLORE E BRENDSHME “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË” 

URDHËR NR .8046, DATË 2.12.2004 “PËR KUSHTET MINIMALE QË DUHET TË PLOTËSOJË NJË ZYRË NOTERIALE PËR TË MUNDËSUAR USHTRIMIN NORMAL TË VEPRIMTARISË SË NOTERIT”

Udhëzimi Nr. 1, datë 13.4.2016 

Vendim Nr.903, datë 17.12.2014

Vendim Nr. 542, datë 19.9.2018

Vendim Nr. 543, datë 19.9.2018

Vendim Nr. 443, datë 16.6.2011